• +31633136035
  • info@taartpunthw.nl

Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Taartpunt Hoeksche Waard

Algemene voorwaarden Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Taartpunt Hoeksche Waard. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Taartpunt Hoeksche Waard te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Taartpunt Hoeksche Waard zijn vrijblijvend. Taartpunt Hoeksche Waar accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Taartpunt Hoeksche Waar behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Taartpunt Hoeksche Waar behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen
Taartpunt Hoeksche Waard zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door taartpunt Hoeksche Waard ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail – bij Taartpunt Hoeksche Waard te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 5 uur na aflevering bij Taartpunt Hoeksche Waard te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Reclames, garantie en retourgoederen
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Taartpunt Hoeksche Waard de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Taartpunt Hoeksche Waard wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Taartpunt Hoeksche Waard. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Taartpunt Hoeksche Waard over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Het recht van eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens
Indien de klant aan Taartpunt Hoeksche Waard opgave doet van een adres is Taartpunt Hoeksche Waard gerechtigd, alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten, zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk of per mail te melden aan

Taartpunt Hoeksche Waard

Oudendijk 55

3291 LM Strijen

Info@taartpunthw.nl

 

1
Goedendag, kan ik u ergens mee helpen?
Powered by